AHORA QUE SE JODAN

Si no hablas valenciano encontrarás el post traducido al castellano más abajo. 

Per Rafa Ferrero

“Van permetre que la Radiotelevisó Valenciana es convertira en el joguet del PP. Van manipular els seus informatius fins aconseguir quotes que farien vomitar al mateix Urdaci. Van tractar de fer-nos creure que vivíem en el centre de l’univers mentre la pudor de l’abocador reglotava sota els nostres peus. Van silenciar als que ja no podien defensar-se per ells mateixos i a les seues famílies. I ara… ara que veuen perillar els seus llocs de treball, ara és quan es disculpen, com si això servira d’alguna cosa i demanen a la ciutadania que defense una televisió pública que fa anys que van deixar de sentir com a pròpia. Ara? Ara que es foten.”

Cada vegada que sent algú cantant esta cançoneta, el comprenc. Dit així, resulta tan contundent que sembla un argument irrebatible. Tant, que no crec ni que pague la pena intentar-ho. De fet, per a què enganyar-nos, si no fora perquè pense una altra cosa, pensaria exactament el mateix.

Millor vos faré una pregunta. On treballeu vosaltres?

Un amic de tota la vida treballa en una empresa tèxtil. A Ontinyent, el meu poble natal, abans hi havia moltes. Ara ja no queda quasi cap i les que segueixen funcionant no són ni l’ombra del que van ser. ERE darere ERE han anat aprimant les seues plantilles fins quedar-se amb uns pocs treballadors als quals paguen menys cada any que passa.

Cada vegada que parle amb ell, m’explica l’última putada que els han fet en l’empresa. Ara mateix tota la plantilla porta dos mesos sense cobrar, treballa deu hores al dia i cobra prou menys del que cobrava el primer any que va entrar en l’empresa, quan cada hora de més es cobrava com a extra.

És la crisi, les vendes han baixat molt, pitjor estan els que han acomiadat que no troben res… No és que ho justifique, però tracta de dur-ho el millor que pot.

Un altra persona molt propera treballa en la gerència d’una gran empresa. Té un contracte per obra, que li renoven cada sis mesos. Però per a que no puga denunciar a l’empresa per no fer-lo fixe, el donen de baixa entre contracte i contracte. Es suposa que és secretari de direcció, però pràcticament porta el departament de vendes ell soletes. Per descomptat, cobra una misèria, però el que més li fot és no tindre vacances pagades. I com ell, en esta mateixa empresa, hi ha altres tres en les mateixes condicions.

L’empresa està passant per un mal moment. Els diuen que no poden fer-los fixes a tots, que per a fer fixe a un haurien de prescindir d’un altre. Així que quasi prefereix seguir així que arriscar-se a que facen el contracte sols a dos i els altres dos vagen al carrer. Per si li toca la palla curta.

Encara que la que més llàstima em dóna, sens dubte, és una altra amiga meua que treballa de teleoperadora per a una empresa de serveis. Dedica les sis hores diàries que passa en el seu cubicle a emetre trucades a clients per a oferir-los ampliacions de serveis que ja sap que no necessiten, que ja sap que no funcionen bé i que, per descomptat, suposen un increment en la factura més que considerable.

Una altra companya seua, amb la que es pren el cafè cada dia en la pausa de mitja hora, treballa atenent les trucades dels mateixos clients als que han endossat els serveis que no necessiten. Criden cabrejats perquè el servei no funciona bé i és molt car. El seu únic objectiu és evitar que es donen de baixa. Se li dóna molt bé, de fet, és pràcticament impossible donar-se de baixa.

Ambdues saben que, encara que el que fan siga legal, s’estan guanyant la vida estafant a la gent. La majoria de les vegades, a més, son persones majors que accepten els serveis sense haver entès realment el que els estaven oferint.

Els sap greu, se senten culpables i fora del treball adverteixen a tothom que no se’ls passe pel cap donar-se d’alta en eixos serveis. Però ara mateix no troben res millor, així que segueixen prenent el seu cafè tots els dies a la mateixa hora. Entre estafa i estafa.

Tal vegada algun dia esta gent, a la qual estime, perda la merda de treball que tenen i maleïsquen cada minut que van passar allí sense lluitar pels seus interessos, sense negar-se a fer el que creien que estava malament, sense plantar-se davant dels seus caps i dir-los a la cara que són uns fills de puta.

Què voleu que vos diga. Si això arriba a passar, mai m’atreviria a dir-los: Ara vos foteu.

Jo no sóc ni he sigut mai treballador de RTVV. Supose que podríem dir que sóc un dany col·lateral. Un guionista que ha treballat per a productores externes que treballaven per a RTVV. És a dir, que quan escolte això de “Que es foten” no em sent al·ludit. Però no puc evitar quedar-me mirant al que ho ha dit pensant: On treballarà este?

Em sorprèn el nivell d’exigència que la gent té amb els treballadors de la televisió autonòmica. Dóna la sensació de que els exigeixen les heroïcitats que ells mateixos no s’atreveixen a fer als seus propis treballs.

No els exculpe. Els treballadors no tenen cap justificació. Ho han fet fatal i ho saben. I tampoc vull possar-los a tots al mateix sac. A alguns no va fer falta pressionar-los molt per a que manipularen perquè ja venien manipulats de casa. Però són molts els que sí que es van sentir pressionats i ara es culpen per no d’haver-se plantat davant de qui fera falta i haver-li dit a la cara: Em negue a fer açò. Lamentablement la gran majoria no ho va fer i estic segur que ara això pesa sobre les seues consciències. Merescut ho tenen.

Però comprenguem almenys que no era fàcil. Tal vegada tu, en la seua situació, hauries fet el mateix.

I hem de ser capaços també de comprendre que, si tanquen la tele, els que es foten no són solament ells. Va a fotre’s moltíssima més gent que treballava indirectament per a RTVV a través d’empreses satèl·lit. Jo mateix, hauré de dedicar-me a una altra cosa si vull seguir vivint ací o anar-me’n de València si vull seguir sent guionista, perquè amb el tancament de RTVV s’està signant la sentència de mort de tot el sector audiovisual valencià.

I tu mateix, que treballes en una fàbrica, en un supermercat o en una tenda de barri, si eres valencià, també t’hauràs de fotre. Perquè ja no hi haurà cap tele que et parle en la teua llengua. Perquè mai tindràs la radiotelevisió pública que t’hauria agradat tindre, la que podries haver tingut si hagueres eixit al carrer a protestar quan el que veies al sintonitzar-la no t’agradava. Ara, probablement, ja siga massa tard.

Jo sols dic, que posats a desitjar que algú es fota, per què no procurem que per una vegada es foten els vertaders culpables? Que es fota Fabra, que es fota Camps, que es fota Zaplana i que es foten tots i cadascun dels gossos falders que van mossegar l’os fins arribar a la medul·la. Tant de bo una plaga de ràbia faça que es devoren entre ells.

Zaplana, Camps y Fabra

“Permitieron que la Radiotelevisón Valenciana se convirtiera en el cortijo del PP. Manipularon sus informativos hasta alcanzar cuotas capaces de hacer vomitar al mismo Urdaci. Trataron de hacernos creer que vivíamos en el centro del universo mientras el hedor del vertedero apestaba bajo nuestros pies. Silenciaron a los que ya no podían defenderse por sí mismos y a sus familias. Y ahora… ahora que ven peligrar sus puestos de trabajo, ahora es cuando se disculpan, como si eso sirviese de algo y piden a la ciudadanía que defienda una televisión pública que hace años que dejaron de sentir como propia. ¿Ahora? Ahora que se jodan.”

Cada vez que oigo a alguien cantando esa cantinela, le comprendo. Dicho así, resulta tan contundente que parece un argumento irrebatible. Tanto, que no creo ni que merezca la pena intentarlo. De hecho, para qué nos vamos a engañar, si no fuese porque pienso otra cosa, pensaría exactamente lo mismo.

Mejor os haré una pregunta. ¿Donde trabajáis vosotros?

Un amigo de toda la vida trabaja en una empresa textil. En Ontinyent, mi pueblo natal, antes había muchas. Ahora ya no queda casi ninguna y las que siguen funcionando no son ni la sombra de lo que fueron. ERE tras ERE han ido adelgazando sus plantillas hasta quedarse con unos pocos trabajadores a los que pagan menos cada año que pasa.

Cada vez que hablo con él, me cuenta la última putada que les han hecho en la empresa. Ahora mismo toda la plantilla lleva dos meses sin cobrar, trabaja diez horas al día y cobra bastante menos de lo que cobraba el primer año que entró en la empresa, cuando cada hora de más se cobraba como extra.

Es la crisis, las ventas han bajado mucho, peor están los que han despedido que no encuentran nada… No es que lo justifique, pero trata de sobrellevarlo lo mejor que puede.

Otra persona muy cercana trabaja en la gerencia de una gran empresa. Tiene un contrato por obra, que le renuevan cada seis meses. Pero para que no pueda denunciar a la empresa por no hacerle fijo, le dan de baja entre contrato y contrato. Se supone que es secretario de dirección, pero prácticamente lleva el departamento de ventas él solito. Por supuesto, cobra una miseria, pero lo que más le cabrea es no tener vacaciones pagadas. Y como él, en esa misma empresa hay otros tres en las mismas condiciones.

Por lo visto la empresa está pasando por un mal momento. Les dicen que no pueden hacerles fijos a todos, que para hacer fijo a uno tendrían que prescindir de otro. Así que casi prefiere seguir así a tener que arriesgarse a que hagan el contrato solo a dos y los otros dos vayan a la calle. Por si le toca nones.

Aunque la que más lástima me da, sin duda, es otra amiga mía que trabaja como teleoperadora para una empresa de servicios. Dedica las seis horas diarias que pasa en su cubículo a emitir llamadas a clientes para ofrecerles ampliaciones de servicios que ya sabe que no necesitan, que ya sabe que no funcionan bien y que, por supuesto, suponen un incremento en la factura más que considerable.

Otra compañera suya, con la que se toma el café cada día en la pausa de media hora, trabaja atendiendo las llamadas de esos mismos clientes a los que han endosado los servicios que no necesitan. Llaman cabreados porque el servicio no funciona bien y es muy caro. Su único objetivo es evitar que se den de baja. Se le da bien, de hecho, es prácticamente imposible darse de baja.

Ambas saben que, aunque lo que hacen sea legal, se están ganando la vida timando a la gente. La mayoría de las veces, además, es gente mayor que acepta los servicios sin haber entendido realmente lo que le estaban ofreciendo.

Les sabe mal, se sienten culpables y fuera del trabajo advierten a todo el mundo que no se les ocurra darse de alta en esos servicios. Pero ahora mismo no encuentran nada mejor, así que siguen tomando su café todos los días a la misma hora. Entre timo y timo.

Tal vez algún día esta gente, a la que quiero, pierda la mierda de trabajo que tienen y maldigan cada minuto que pasaron allí sin luchar por sus intereses, sin negarse a hacer lo que creían que estaba mal, sin plantarse delante de sus jefes y gritarles a la cara lo hijos de puta que eran.

Qué queréis que os diga. Si eso llega a pasar, jamás me atrevería a decirles: Ahora os jodéis.

Yo no soy ni he sido nunca trabajador de RTVV. Supongo que podríamos decir que soy un daño colateral. Un guionista que ha trabajado para productoras externas que trabajaban para RTVV. Es decir, que cuando oigo eso de “Que se jodan” no me siento aludido. Pero no puedo evitar quedarme mirando al que lo dice pensando ¿donde trabajará este?

Me sorprende el nivel de exigencia que la gente tiene con los trabajadores de la televisión autonómica. Da la sensación de que les exigen las heroicidades que ellos mismos no se atreven a hacer en sus propios trabajos.

No les exculpo. Los trabajadores no tienen justificación alguna. Lo han hecho rematadamente mal y lo saben. Y tampoco quiero meterlos a todos en el mismo saco. A algunos no hizo falta presionarlos mucho para que manipulasen porque ya venían manipulados de casa. Pero son muchos los que sí se sintieron presionados y ahora se repiten a sí mismos que deberían haberse plantado delante de quien fuese y haberle dicho a la cara: Me niego a hacer eso. Lamentablemente la gran mayoría no lo hizo y estoy seguro de que ahora eso pesa sobre sus consciencias. Merecido lo tienen.

Pero comprendamos al menos que no era fácil. Tal vez tú, en su situación, habrías hecho lo mismo.

Y tenemos que ser capaces también de comprender que, si cierran la tele, los que se joden no son solo ellos. Se va a joder muchísima más gente que trabajaba indirectamente para RTVV a través de empresas satélite. Yo mismo, tendré que dedicarme a otra cosa si quiero seguir viviendo aquí o irme de Valencia si quiero seguir siendo guionista, porque con el cierre de RTVV se está firmando la sentencia de muerte de todo el sector audiovisual valenciano.

Y tú mismo, que trabajas en una fábrica, en un supermercado o en una tienda de barrio, si eres valenciano, también te vas a joder. Porque ya no habrá ninguna tele que te hable en tu lengua. Porque jamás tendrás la radiotelevisión pública que te habría gustado tener, la que podrías haber tenido si hubieses salido a la calle a protestar cuando lo que veías al sintonizarla no te gustaba. Ahora, probablemente, ya sea tarde.

Yo solo digo, que puestos a desear que alguien se joda, ¿por qué no procuramos que por una vez se jodan los verdaderos culpables? Que se joda Fabra, que se joda Camps, que se joda Zaplana y que se jodan todos y cada uno de los perros falderos que mordieron el hueso hasta llegar al tuétano. Ojalá una plaga de rabia haga que se devoren entre ellos.

Anuncios

23 pensamientos en “AHORA QUE SE JODAN

 1. No son comparables con los ejemplos que pones. En el caso de la RTVV había daño a terceros: la sociedad a la que estaban mintiendo a sabiendas. ¿Justificarías al medico que receta erróneamente a sabiendas por no perder su trabajo? Pues eso, que se jodan.

  • Fernando, ya me dirás a quien mienten a sabiendas las teleoperadoras, si no es a la sociedad.
   Y ya de paso me explicas por qué has decidido no leer cuando digo textualmente en el post que no estoy tratando de justificar nada, ni a nadie. Lo único que pretendía con el post era humanizar a los trabajadores. Porque oyendo algunos comentarios como el tuyo da la sensación de que los cámaras, realizadores, maquilladores, atrezzistas… en definitiva, todo aquel que se ganase la vida en RTVV, era un demonio manipulador. Decir eso es no tener ni idea del organigrama, ni de cómo han funcionado allí dentro las cosas todos estos años.
   Pero oye, tú a lo tuyo. Si prefieres apuntar con el dedo al pringado de turno que pasaba por allí en vez de culpar a los que concibieron y organizaron la estafa a los valencianos que ha sido la RTVV de los últimos años, es tu problema.

   • Calmate. Yo no he hablado de teleoperadoras, hablo de periodistas. Ni hablo de culpas. Es evidente que la responsabilidad primera es de los dirigentes, pero esto es obvio y tu post no trata de eso si no de la polemica sobre la responsabilidad de los trabajadores que solo se “rebelan” cuando ya nada tienen que perder.
    Esta polemica es interesante porque, seguramente sin quererlo, la tardía reacción de los trabajadores desvelando la situación de manipulación y mentira que han vivido, hace aflorar el clásico dilema moral, muy pertinente ahora y aquí, entre los intereses personales y las creencias morales. Entre nuestro interes particular y el colectivo cuando se revelan contrapuestos. Y eso si es “humanizarlos”. La historia, la literatura, la filosofía, el cine lo han tratado infinidad de veces. Es uno de los temas morales más constantes en la historia de la humanidad. Ese dilema, sea cual sea la decision consiguiente, nos hace tremendamente humanos.
    No paramos de quejarnos en twitter o en el bar, pero qué hacemos por cambiar la situación? No deberiamos decir no en algun momento? Qué quiere decir estar comprometidos con nuestras ideas? Debemos tomar la cicuta antes de renunciar a nuestros principios?

    Por eso es también entendible, tanto como el dificil dilema de los periodistas de RTVV, la postura de los que dicen “a buenas horas mangas verdes”. Las dos opciones en juego: El silencio frente al tirano o su muerte, tienen consecuencias. Por eso el dilema.

    (Aunque el reproche tenga mucho que ver con nuestra propia incomodidad frente a nuestras propias situaciónes similares. La polemica nos enfrenta a nuestra propia contradicción)
    Un saludo,

  • Me alegro de que hayas decidido responder a mi airada respuesta Fernando. Tu primer comentario no te hacía justicia. Con el segundo, en cambio, coincido bastante.
   Un saludo y gracias.

 2. Completamente de acuerdo contigo, Rafa. Y aunque la responsabilidad ante la sociedad sea mayor en el caso de los periodistas, yo sí creo que los ejemplos son comparables, porque al final de lo que se trata es de la responsabilidad que cada uno tenemos como ciudadano. Que si nos ponemos, hasta los políticos te dirán: oye… que a mí me votaron, qué me vienes ahora a decir? Pues eso.
  La única parte que no me gusta es en la que dices que o te pones a hacer otra cosa para seguir en Valencia, o te vas para seguir de guionista… mucho ánimo y un beso muy grande!

 3. En RTVV, como en cualquier medio de TV, el número de periodistas es muy pequeño en comparación con el de electricistas, carpinteros, técnicos, administrativos, productores etc. los cuales no tienen ninguna intervención en la manipulación de la información.
  En cualquier caso su única acción posible frente a ella sería la de renunciar a su puesto de trabajo…que no se cuantos de sus detractores estarían dispuestos a decidir.
  Vale

 4. Felicitats per l’article, Rafa. Del tot d’acord.

  Estrany país: volen tallar caps, i comencen pels peus. Deu ser que l’espasa els pesa massa.

  És més. Si volen igualar responsabilitats, també haurien d’aplicar el “que es fotin” als espectadors que ho van permetre. Al cap i a la fi, ells són els propietaris legítims de la tele pública.

  Però no.

  El cap és a dalt i els peus són a baix. Com tu dius, tothom té responsabilitat, però no la mateixa. Jo no diria mai “que es fotin”, però potser sí “que n’aprenguin”.

 5. Estic d’acord totalment amb l’essència del que has escrit: Ara tenim l’absoluta prioritat de recuperar la RTVV i cap circumstància ens ha d’apartar d’eixe objectiu. De la mateixa manera, els principals responsables d’esta desfeta han de pagar políticament i judicialment tot allò que han fet.

  Jo sòc plenament conscient de que parlar de RTVV i dels seus treballadors és parlar d’una història de grisos amb milions de matissos en la que mai encertarem plenament fent judicis de valor, però jo voldria destacar que tant al teu article com a altres que he llegit s’està incorreguent en una falàcia, si més no, una mica tramposa. Compares a treballadors que lluiten per defensar un sou (precari en la majoria dels casos) enmig d’una devastadora crisi i un 26% d’atur amb la situació dels treballadors de RTVV en èpoques on es lligaven els gossos amb llonganisses. Compares la no rebel·lió de gent semi-explotada (que sense eixe sou tal volta es voria al carrer) amb la no rebel·lió de gent amb xalet a l’Eliana i xiquets al Liceu Francés.
  (Ja ho sé, ja ho sé… estic posant casos extrems per tal de fer-me entendre millor)

  Estàs comparant sous de 800€ i 50 hores setmanals amb sous de… bé, ja saps el que vull dir: estàs comparant necessitat amb ambició. I això és trampós. No es poden tampoc equiparar decisions professionals puntuals o ‘passos enrere’ amb labors continuades de ‘lleplaculisme’, genuflexió i de ‘soltaunagràciaquetelaric’.
  Ningú té obligació de ser un heroi, però sí de lluitar al màxim i amb dignitat dins de la seua xicoteta trinxera.

  I també es parla molt de que la gent estàva amenaçada i coaccionada, i que per això acotaven el cap i ningú deia res. Et puc dir que l’ambient a Canal 9 no ha sigut el d’uns treballadors que viuen atemorits, no. Més bé ha sigut un ambient on el mal rotllo venia quan un càmera ENG s’enterava que li tocava fer un extra (que, per suposat cobrava) que el company no anava a fer, un ambient on ‘feia molt de fred fora’ i on, quan passava algú d’un sindicat i et deixava damunt la taula un full informatiu NI EL MIRAVES.

  Defendre la teua feina és legítim. No ho és fer-nos creure que defenses una televisió que mai t’has cregut ni t’ha importat que fora pública, ni en valencià ni de qualitat. Ho sent però és així, ni un 20% dels treballadors tenia la més mínima consciència ni responsabilitat d’estar realitzant un servei públic (i un altre dia ja parlem del percentatge de valencianoparlants entre els treballadors de RTVV, que ara em pilla amb la panxa buida i em pot entrar agonía).

  Acotar el cap, i inclús trepar i llepar culs també és legítim, però hom ha de ser conseqüent amb els seus actes i, de la mateixa manera que volem que els principals culpables assumeixen la seua responsabilitat, també hem d’exigir-la a altres nivells. Una declaració de perdó al mur de Facebook i uns quants mesos de remordiment tal volta no són suficients, però com vivim a una València beata molts encara es pensen que confessant-te ja estàs ‘lliure de pecat’ i pots posar-te de nou a hipotecar la teua recuperada dignitat.

  Però el que hem dit: ara no hem de perdre el temps amb açò. Recuperar RTVV és la prioritat, i tal volta està bé realitzar esta defensa dels treballadors de cara a la ciutadania, la qual mai podria navegar entre la immensitat de grisos que dibuixen la història. Però que no se’ns escape de les mans i ens ho arribem a creure, per favor.

  Jo vull una RTVV. Però vull una RTVV nova.
  Que la facen uns altres, que l’antiga no m’agradava. I jo el primer en deixar pas.

  David Alcocel. Treballador de l’audiovisual durant 13 anys

  • David, què puc dir? Sóc conscient de la imperfecció de les comparacions. Sempre ho són. Però agraïsc que sàpigues apreciar la funció del post en este moment. Per altra banda, crec que el teu comentari aporta molt del que jo no he dit. Tots els que passen per ací haurien de llegir també el teu comentari. Salutacions i moltes gràcies.

 6. Yo de verdad, creo que el acento no se pone dónde de verdad debería ponerse. ¿Cuántos periodistas hay en canal 9? Sin tener ni idea ¿eh?… 200, 300???
  El acento hay que ponerlo en lo que apuntas al final de tu artículo. Una televisión como TVV no son 300 periodistas si no las 15.000 personas que viven de esa televisión. Personas que no tienen que ver con la información (manipulada) pura y dura, si no con el entretenimiento, la ficción, la preservación de una lengua y una identidad cultural. “Trau la llengua”, “Gormandia”, “Guamipi”, “L’Alqueria”, “Senyor Retor”, “bon dia bonica”… ¿eran/son programas políticos?. ¿Tienen/tenían audiencia?. L’Alqueria Blanca hizo ayer un 15’2% con más de 350.000 espectadores.
  Pese a que un informativo vertebre la programación de una cadena, no podemos basar todos los argumentos para reclamar el cierre de una televisión en ello.
  Yo he trabajado 4 años en L’Alqueria como guionista y coordinador de guiones y como director de la serie. Ahora estoy en TVV asistiendo al cierre. Como todos intentamos luchar estos días por sacar adelante la tele. He visto cosas muy bonitas, y otras que me han dado vergüenza ajena. Como algunos, llevamos luchando por la reincorporación de 1.000 compañeros arbitrariamente despedidos.
  Ahora, pese a que parece imposible, lo suyo sería luchar por evitar el cierre. Dentro de un par de meses alquilamos la plaza de toros y nos damos todos de hostias en una espectacular lucha de barro. Pero ahora lo que toca es intentar salvar una televisión pública. No “esta” televisión pública que tenemos, si no la que podríamos llegar a tener.
  Totalmente de acuerdo en que habría que cambiar la mirilla de nuestros rifles. Los culpables que han llevado la televisión a “esto” no son los trabajadores coaccionados (aunque su parte llevan), si no los que dan las órdenes.
  Muy buen artículo, Rafa, gracias!

 7. Sí, hombre: vamos todos a apoyar a los pobrecitos periodistas en paro que nos han mentido y manipulado durante años. ¿Dónde estaba antes esa justa ira, esa indignación contra los comisarios políticos del PP, cuándo se lo llevaban todo calentito por callarse como putas ante los desmanes de Fabra en Castellón y los muertos del metro de Valencia? Es muy fácil que a uno le crezcan un par de cojones nuevos cuando ya no tiene nada que perder. Estos son como los comunistas de la URSS, que estuvieron chupando del bote hasta la caída del Muro de Berlín; pero en cuanto se asentó el polvo, ya estaban presumiendo de ser las únicas voces críticas contra el Sistema. Qué asco me da este país…

 8. ¡Bravo Rafa! Yo además creo que el mensaje este que lanzan los medios de la caverna (véase el Alfonso Rojo el otro día en Ana Rosa o en LaSexta Noche (paradójio, cuando era tertuliano del DBT)), cala muy bien en la sociedad. Lamentablemente los “otros” medios, también están haciendo “su labor”, pese a que haya que tragarse que RTVV eran los number one en la manipulación.

 9. ¿O acaso nos hemos olvidado del famoso ‘¡qué se jodan!’ de Andrea Fabra?. Que levante la mano el medio de comunicación que esté lanzando que una televisión pública responsable es necesaria de forma unánime.

 10. “procurem que per una vegada es foten els vertaders culpables? Que es fota Fabra, que es fota Camps, que es fota Zaplana” i que es fota Lerma també. Tots ells van enxufar i blindar els contrats dels seus amics/coneguts/familiars… aisò tampoc hi ha dret. El treballadors del RTVV podrien considerar-se com a funcionaris, no permetem el tancament de RTVV però tampoc els sous estratosferic d’alguns.
  Per cert, el que tu denuncies és falta de profesionalitat, un vertader periodiste no s’hagués abaixat els pantalons per a que li donaren pel cul com han fet tots ells, i ara volen denunciar que els han violat??
  Molts estem fotuts, i també abusen de nosaltres i reivindiquem els nostres drets sempre que ens demanen que alcem la veu. I pareix que ara els mes pobrets son ells. Els compadeixo, però que hagueren fet això que fan ara, quan tocava.

 11. Qué se jodan los tres asaltadores de caminos de la foto y con ellos los que se dejaron amordazar por un puñado de euros y un espacio en la caja tonta. Qué se jodan los que no tuvieron los arrestos de decir basta y llevar su profesión de periodista hasta las últimas. Al mismo saco todos ellos. Para el resto toda mi solidaridad y por supuesto mi apoyo para la recuperación de lo que nunca fue la televisión pública valenciana. Al pueblo lo que es del pueblo. El resto QUÉ SE JODAN, PERO NO NOS CONFUNDAMOS, LA TELE HA SIDO UNA PIEDRA MÁS EN EL CAMINO. hAY QUE LOGRAR EL AUTÉBTITICO “qUÉ SE JODAN” SACÁNDOLOS A GORRAZOS DE NUESTRAS INSTITUCIES. basta ya!

 12. Pingback: Ahora que se jodan

 13. No creo que las condiciones laborales de los trabajadores de Canal 9 sea comparable a la de los amigos que has mencionado.La nómina era generpsa, horario “quasi”de funcionario , a veces…y es precisamente esos privilegios que temían perder, los que les ha mantenido sumisos y obedientes.Tus amigos trabajan en condiciones precarias por sueldos indignos. Y aún así dan gracias por tener trabajo.Creo que los periodistas de Canal 9 acabaron acomodándose y actuando con cobardía .No voy a decir “que les jodan”, pero sí que el despilfarro y la manipulación de la que han sido cómplices ha provocado este desenlace.

 14. La culpa la tenen la majoria absoluta dels valencians, per la seua irresponsabilitat a les eleccions. Ara es foteu. Jo cada quatre anys agarre una pancarta i la clave a una urna.

 15. Buenos días:

  Sin duda, sin ninguna duda, las mismas críticas que todos y cada uno de nosotros hacemos día a día contralos políticos, nos las podríamos aplicar a nosotros mismos con mucha mayor frecuencia de una vez al mes o a la semana.

  Los políticos utilizan los recursos que tiene a su disposición en su propio interés personal, amasan grandes fortunas y grandes influencias teniendo el cargo q tienen; sin ir más lejos y dejando de lado q l’alqueria blanca es una gran serie, el dinero que la ha hecho posible ha salido de las arcas de todos los ciudadanos yéndose a parar una gran parte a los amigos (y no a los profesionales q hacen la serie) del político de turno que adjudica los presupuestos.

  Es muy fácil ver q las tele operadoras del artículo estafan a la sociedad pero, aunque sea lo mismo, no se ve que desempeñar un cargo importante en la producción de esa serie -lógicamente a sabiendas del desfalco- sea estafar a la sociedad.

  Ambos comportamientos son censurables desde el punto de vista moral, pues sacrifican lo q es justo por el interés personal de cada uno, la diferencia es q al menos las teleoperadpras se lo reconocen, los directivos de grandes series se han pavoneado de su cargo durante muchísimos años, orgullosos del puesto q han conseguido silenciando desfalcos y colaborando codo con codo con corruptos y los trabajadores de mas abajo tres cuartos de lo mismo.

  Dejemos de hechar balones fuera, la culpa es únicamente nuestra, los primeros q estafamos, q somos inmorales y corruptos somos nosotros, hacemos lo q haga falta para defender nuestro interés egoísta con independencia de lo sucio q tenga q ser nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, nuestra vida en realidad (sin duda pasamos más tiempo siendo inmorales q morales)

  El caso de los trabajadores de rtvv, por supuesto con contadísimas excepciones, es un clarísimo ejemplo de esto: se acepta un trabajo por enchufe con el objetivo de, por un lado, manipular-entretener a la gente de, por otro, hacer más rico al q dirige y darle más poder y, por último y sobre todo, llenarle los bolsillos.

  Mientras sigue habiendo dinero de los ciudadanos para pagar estos desfalcos no hay problema, nadie dice: oye aquí somos demasiados, oye este está aquí por enchufe y es un incompetente, oye me están obligando a mentir descaradamente (claro, para llenarme los bolsillos) o me hacen cooperar con corruptos y estafadores.

  Quitémonos la venda de una vez, los corruptos y estafadores somos nosotros y eso es lo q nos debería importar, no que otros con mas poder y recursos sean más corruptos q nosotros; no olvidemos q quien da la información falsa, de facto, es el trabajador de rtvv y nadie le ha puesto una pistola, sólo la ha ofrecido dinero y eso, en mi pueblo, es un soborno.

  En su día los trabajadores de rtvv q fueron despedidos en el ere, cuando le tocaron lo suyo, reaccionaron y lejos de reconocer que enchufados accedieron a un puesto de soborno en el que habían estado, de facto, haciendo posible q se engañara a la sociedad de manera generalizada, patalearon como niños pequeños y en masa impugnaron el ere.

  El resultado de ello para con los trabajadores de rtvv en puridad, es justo, (reitero salvo contadísimas excepciones) q todos los que han tenido un trabajo de soborno se vayan a la puta calle, por cobardes seguro y, en muchos casos, por corruptos.

  Pero lo que realmente tiene delito es que aún ahora, cuando se ha hecho realidad la consecuencia de sus inmorales actos, todavía pretendan salvar su culo y empiecen a hacer propaganda contra el pp y utilicen, por ejemplo, a las víctimas del metro para llamar la atención sobre sus despidos, con el único objetivo de dar de nuevo la espalda a las consecuencias de sus malas actuaciones, todavía quieren salvar su culo diciendo q quieren salvar la televisión pública, como si lo hiciera por el resto de la sociedad, que vergüenza!

  Desde luego, el egoísmo que llevamos dentro no conoce límites y para nuestra comodidad (ni siquiera nuestra supervivencia porque es evidente q nadie de rtvv vaya a acabar debajo de un puente y si acaba, esta Cáritas) para irnos a las Bahamas en lugar de a peñiscola de vacaciones, somos capaces de mentir, de colaborar con corruptos, de cerrar los ojos ante las injusticias, de aprovecharnos de las miserias del sistema para sacar nuestra tajada.

  Y lo peor de todo es q hacemos como si la culpa fuera de los políticos, es vergonzoso. Hasta q punto somos capaces de negar nuestros errores de mirar para otro lado cuando todo nos apunta a nosotros.

  Creo q ya es hora de que nos quitemos la careta, nos miremos al espejo y nos demos cuenta de lo mierdas q somos, de lo inhumanos q somos poruqe hasta los animales más salvajes colaboran entre ellos para q la especie o la manada salga favorecida, nosotros, sin faltarnos nada, porque no los falta nada necesario para vivir, solos capaces de ser la peor de las bestias simplemente por cosas materiales innecesarias, por puta y dura comodidad, por orgullo o por ostentación.

  Mis últimos 5 años de trabajo, los he dedicado a q me explote una empresa q hace posible q la rueda del sistema siga girando, q le da más poder a los poderosos y se lo quita a los más débiles, un buen día dije “hasta aquí hemos llegado” le planté cara a mis jefes y me despidieron, sólo poruqe les dije q no iba a hacer horas extra sin cobrar para hacerles a ellos mas ricos.

  Absolutamente nadie de mis compañeros (salvo una excepción) me ha ofrecido su ayuda y cuando les he pedido a mis más allegados de allí dentro a quienes consideraba mis amigos, simplente, q digan la verdad, me han dado la espalda y no solo eso, me han traicionado torticermante.

  incluso gente que ya no estaba en esa empresa solo por mantener una buena relación con ella (y así tener una esperanza de relaciones comerciales con ellos para llenarse los bolsillos) me ha dicho q llegado el caso no diría la verdad.

  Y cuando, desesperado, pido ayuda a los periodistas para q esto salga a la luz, me encuentro con q ninguna editorial quiere meterse con mi gran ex-empresa, precisamente poruqe todos estamos metidos en esta rueda, poruqe todos somos unos corruptos y estafadores.

  Si nos hubiera calado mejor el mensaje de la canción de Michael Jackson man in the mirror, no estaríamos así, si estamos así es porque nos lo merecemos, no se cuántas cosas más tienen q pasar para q nos demos cuenta de nuestro errores y nuestras faltas.

  Por desgracia mucho q me temo q mientras podamos ir a tomar la cervececita, comprarnos un bolso de bomba y Lola para Navidad y ver la champions por la tele seguiremos mintiendonos a nosotros mismos y todavía nos creeremos q somos buenas personas porque le hacemos un regalo caro a un hermano, le damos 10 céntimos a quien aparca el coche, pagamos el asilo de nuestros padres o cedemos el sitio a una viejecita en el metro.

  Sin duda la gran mayoría de la gente o no leerá este comentario o si lo lee acabara pensando q el no es el tipo de persona q describo cuando en realidad lo es y todos los días.

  Sigámonos quejando y seguiremos así; es lógico, no estamos tan mal, tenemos para el bolso de bimba y Lola, para las cañas y este finde hay futbol: pan y circo desde el imperio romano.

 16. Sabes, yo vivo en Madrid donde también tenemos una televisión autonómica al entero servicio del PP, Telémadrid. Como en el País Valenciano la manipulación informativa, el engaño y la mentira consciente y diaria desde su parrilla de programación es el pan nuestro de cada día. Aquí también el PP a realizado un ERE, que como el vuestro esta recurrido y a punto de publicarse la sentencia, que esperemos sea comparable a la de la televisión valenciana, favorable a los trabajadores y a los intereses de los madrileños, y contrario a los intereses de los manipuladores y estafadores del PP. En Madrid también el presidente por herencia de la Comunidad de Madrid, el Sr. González, ha amenazado con cerrar la televisión autonómica de Madrid si la sentencia le es desfavorable y declara nulo el ERE.

  Como veis la situación es tan similar que podría ser hermana gemela de la de Valencia, Pero no es así, hay unas ligeras diferencias para algunos y muy grandes para mi. Los trabajadores de la televisión y radio de Madrid llevan años denunciando la situación de manipulación informativa, las inversiones faraónicas e inútiles, los regalos en forma de contratos y externalizaciones a empresarios amigos, el despilfarro en la contratación de directivos incompetentes pero fieles, de periodistas cuya integridad profesional es nula y están dispuestos a todo bien por ideología, bien por pasta. El comité de empresa de Telémadrid ha convocado huelgas y paros, manifestaciones y protestas. Miembros de las redacciones informativas han manifestado públicamente su desacuerdo con la manipulación informativa del PP en Telémadrid.

  Las preguntas que ago ahora son ¿Cuál ha sido el comportamiento de los trabajadores de la Radio Televisión Valenciana en los últimos 20 años? ¿Dónde y cuando han denunciado públicamente la situación de grosera manipulación informativa? ¿Hasta donde se han opuesto a la humillación de la verdad? ¿Cuándo han defendido el derecho a saber y a estar bien informados de los ciudadanos de su Comunidad? ¿Qué credibilidad y apoyo pueden despertar en los ciudadanos estos voceros del PP reconvertidos a periodistas en los últimos días? ¿Quién confiara en el personal de unos medios de comunicación que han asistido en silencio, en le mejor de los casos, a toda esa mierda que han intentado hacer pasar por periodismo e información?

  Para los que hayáis visto el ultimo reportaje de Jordi Évole en Salvados, el comportamiento de los trabajadores de la radio televisión valenciana, ha sido muy similar al de esos trabajadores y sindicatos de la NISSAN en Barcelona, dispuesto a tragar de todo en el egoísta nombre del “ande yo caliente”, que mientras tu compañera de trabajo te escupe en la cara que ella realiza el mismo esfuerzo y función por un 40% menos de salario, recibe como única respuesta exculpatoria un cobarde, despreciable, mezquino y servil “esto es lo que hay”. Salvando las distancia , que seguramente son muchas, me gustaría poner como distinto ejemplo de comportamiento el de los trabajadores franceses de la factoría de Mital, que resistiéndose a los chanchullos y manejos de los directivos, ha salvado su honestidad laboral y los puestos de trabajo, algo que desearía que les ocurriese a los trabajadores de Telémadrid que han luchado por defender sus derechos y su honorabilidad profesional, como lo hacen también otros muchos trabajadores que han optado por la rebelión y la lucha en contraposición a la sumisión y esclavitud por un plato de lentejas.

  Por todo ello, para mi es valido aunque muy doloroso, ese “Ahora que se jodan” que ejemplifica y señala un comportamiento insolidario y antisocial que si no erradicamos acabara por amarrarnos a todos con sus grilletes.

 17. Cuando hablamos de “los periodistas de Canal 9” tendemos a pensar en las cuatro caras conocidas de gente que han sido auténticos mamporreros del PP. Pienso en gente como Lluis Motes o Xavier Carrau. Esos, por supuesto, nunca denunciaron nada porque habría sido denunciarse a sí mismos.
  Pero el Comité de Empresa lleva dando caña mucho tiempo. Y periodistas como Julià Alvaro y otros han dado siempre la cara. Nos podrían contar mucho de cómo se hizo inviable un Comité de Redacción. Decir que la plantilla, globalmente, ha guardado silencio es faltar a la verdad.
  Mucha gente ha terminado marginada en turnos de fin de semana o en el segundo canal por no tragar con cosas que les habrían procurado un ascenso.
  Aquí tienes, por ejemplo, un video de la protesta del comité de empresa, en la redacción de informativos, por el tratamiento dado a la actuación de la policía contra los alumnos del Instituto Luis Vives. Mucho antes del anuncio del ERE.  Que ha habido verdaderos lameculos es un hecho incontestable. Pero no acusemos a todos. Porque es injusto y es mentira. ¿Que se podría haber hecho más? Posiblemente. Lo que no me vale es decir que “esto en TeleMadrid no pasaba”.

 18. Pingback: EL CINISMO Y LOS HÉROES Y VILLANOS | GUIONISTASVLC

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s